Referenties

Het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 is samengesteld met behulp van diverse bronnen. De belangrijkste geraadpleegde rapporten en websites zijn vermeld in de referentielijst van het trendrapport. Hieronder is de volledige lijst van meer dan 50 geraadpleegde rapporten en websites en het gebruikte beeldmateriaal te zien.
 

Geraadpleegde rapporten

1.    Agterberg, F. P. W. (2016, 1 december). Startdocument Roadmap Bodemenergie.

2.    ASISEARCH, (2019). Verkenning Toekomstpotentieel burger-energiebeweging 2030, energie in eigendom van de lokale gemeenschap

3.    Berenschot (2018, 25 september). Het ‘warmtescenario’: Beelden van een op warmte gerichte energievoorziening in 2030 en 2050.

4.    Berenschot (2018, 16 november). Kansen voor zonnewarmte in het hart van de energietransitie.

5.    Boesten, S., Ivens, W., Dekker, S. C. & Eijdems, H. (2019, 20 september). 5th generation district heating and cooling systems as a solution for renewable urban thermal energy supply. Advances in Geosciences, 49, 129-136. DOI: 10.5194/adgeo-49-129-2019

6.    CBS/TNO (2020). Warmtemonitor 2019

7.    CE Delft (2019, 21 maart). Functioneel ontwerp LT-warmtenetten gebouwde omgeving.

8.    CE Delft (2019, maart). Hybride warmtenetten: Kansen voor Den Haag.

9.    CE Delft (2019, februari). Restwarmte, de stand van zaken: Een verkenning van beleid, kansen en barrières. 

10.    CE Delft (2019, januari). Potentieel warmtelevering: Ontwikkeling van het aantal warmteaansluitingen als functie van de energiebelasting op aardgas.

11.    CE Delft (2018, september). Nationaal potentieel van aquathermie: Analyse en review van de mogelijkheden.

12.    CE Delft (2018, mei). Weg van gas: Kansen voor de nieuwe concepten LageTemperatuurAardwarmte en Mijnwater.

13.    CE Delft (2018, april). Aansluiten op warmtenetten: Handreiking.  

14.    Deltares (2018, 28 maart). Verkenning warmtelozingen en duurzaam hergebruik restwarmte.

15.    DNV GL (2017, 11 april). Biomassapotentieel in Nederland.

16.    Dutch Data Center Association (2019, 5 december). Datacenter Restwarmte & Innovatie Rapport 2019.

17.    Dutch New Energy Research (2017, 19 april). Nationaal Warmtenet Trendrapport 2017.

18.    ECN & KEMA (2011, februari). Geothermische energie en de SDE: Inventarisatie van de kosten van geothermische energie bij opname in de SDE.

19.    Ecofys & Greenvis (2016, 29 september). Collectieve warmte naar lage temperatuur: Een verkenning van mogelijkheden en routes.

20.    Energiebeheer Nederland (2020, 21 januari). Energie in Cijfers 2020.

21.    Energiebeheer Nederland (2020, 21 januari). Leeswijzer ‘Energie in Cijfers 2020’.

22.    Energiebeheer Nederland (2020, 21 januari). EBN Analysebestand energiesysteem Nederland.

23.    Energie Samen (2019, 18 december). Buurtwarmte matrix.

24.    Hers, S., Janssen, J., De Nooij, M. & Nauta, J. (2020, 15 april). Advies voor de businesscase template warmtenetten ten behoeve van de Startmotor. Amsterdam: TNO.

25.    Huygen, A., Beurskens, L., Menkveld, M., en Hoogwerf, L. (2019, 23 mei). Wat kunnen we leren van warmtenetten in Denemarken?. ECN part of TNO

26.    Koppejan, J. (2016, december). Inventarisatie van markttoepassingen van biomassaketels en bio-wkk. Enschede: Procede Biomass B.V..

27.    Lensink, S. (2020, 11 februari). Eindadvies basisbedragen SDE++ 2020. Den Haag: PBL.

28.    LenteAkkoord (2019, 6 juni). Warmtenetten in BENG.

29.    Lund, H., Werner, S., Wiltshire, R., Svendsen, S., Thorsen, J. E., Hvelplund, F. & Mathiesen, B. V. (2014, 15 april). 4th Generation District Heating (4GDH) Integrating smart thermal grids into future sustainable energy systems. Energy, 68, 1-11. DOI: 10.1016/j.energy.2014.02.089

30.    Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, (2020), Memorie van Toelichting Wet collectieve warmtevoorziening

31.    Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (2020, 30 april). Factsheet Warmte.

32.    Natuur & Milieu (2019, 4 juli). Warmtepact.

33.    Natuur & Milieu (2016, 14 juni). Energievisie 2035.


34.    Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (2019, juni). Warmtebronnen in de Regionale Energie Strategie (RES).

35.    NIDI & CBS (2020, 7 juli). Bevolking 2050 in beeld: drukker, diverser en dubbelgrijs.

36.    Niewold, F. (2019, 24 april). Kengetallen aquathermie. IF Technology.

37.    Niewold, F. & Scholten, B. (2019, 2 februari). Rapport – Business case integrale aanpak TEO en klimaatadaptatie in Amersfoort Schothorst. IF Technology.

38.    Peters, M. (2019, 20 maart). Grootschalige zonthermie voor warmtenetten [Presentatie]. Expo Haarlemmermeer: Arcon-Sunmark & DAREL.

39.    Planbureau voor de Leefomgeving (2020, 1 november). Klimaat- en Energieverkenning 2019.

40.    Planbureau voor de Leefomgeving (2017, 21 maart). Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland.


41.    Platform31 & Hier opgewekt (2019, augustus). Bewonersinitiatieven en gemeenten in de lokale warmtetransitie: Succesfactoren voor samenwerking. Den Haag.
42.    Programma Aardgasvrije Werken (2019). Handreiking Warmtenetten en het Aanbestedingsrecht.

43.    PWC (2018, 18 mei). Voor- en nadelen van splitsing van de warmteketen, een economische analyse. Amsterdam

44.    PWC (2015). De mogelijkheden voor TPA op warmtenetten. Amsterdam


45.    Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2020, 27 mei). ISDE Apparatenlijst Warmtepompen 2020.

46.    Rijksoverheid (2019, 28 juni). Klimaatakkoord. Den Haag.

47.    Royal HaskoningDHV (2018, 4 juni). Innovatie Roadmap Geothermie Nederland. 

48.    Saxion & INTERREG Deutschland-Nederland (2019, 27 mei). Warmtenetten: Technische karakterisering.

49.    Schwencke, A. M. (2019, 29 november). Lokale Energie Monitor 2019: HIER opgewekt en RVO.

50.    Servicepunt Duurzame Energie (2019, 11 oktober). Duurzame warmte – De technieken van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving.

51.    Spaans, E., en Resink, R. (2019). Rol van gemeenten bij het aanleggen van warmtenetten. KaapZ

52.    Stichting Warmtenetwerk (2020, 29 januari). Brochure Aardwarmte in warmtenetten.

53.    Stichting Platform Geothermie, Dutch Association Geothermal Operators, Stichting Warmtenetwerk & Energie Beheer Nederland (2018, 29 mei). Masterplan Aardwarmte in Nederland: Een brede basis voor een duurzame warmtevoorziening.

54.    Strengers, B., Eerens, H., Smeets, W., Van den Born, G. J. & Ros, J. (2018, 7 februari). Negatieve emissies: Technisch potentieel, realistisch potentieel en kosten voor Nederland. Den Haag: PBL.

55.    Strengers, B. & Elzenga, H. (2020, 8 mei). Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa. Verslag van een zoektocht naar gedeelde feiten en opvattingen. Den Haag: PBL.

56.    STOWA (2018, oktober). Handreiking Aquathermie: Hoe gaan we verder met TEO en TEA?

57.    TKI Urban Energy (2020, 19 mei). Warmtenetten ontrafeld: een praktische handleiding.

58.    Veenstra, A. (2015, juni). Ruimte voor zonne-energie in Nederland 2020-2050. Utrecht: Holland Solar.

59.    Vereniging van Milieuprofessionals (2018, april). Tijdschrift Milieu: Special Bodemenergie (nr. 3).

60.    Wiebes, E. (2020, 17 februari). Kamerbrief over voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020.


Geraadpleegde websites

1.    Autoriteit Consument & Markt. Geraadpleegd op https://www.acm.nl/

2.    BodemenergieNL. Geraadpleegd op https://bodemenergienl.nl/

3.    Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Geraadpleegd op https://opendata.cbs.nl/

4.    De Groene Energie Maatschappij. Geraadpleegd op https://www.dgem.nl/nl

5.    Drinkwaterplatform. Geraadpleegd op https://www.drinkwaterplatform.nl/

6.    Duratherm. Geraadpleegd op https://www.duratherm.nl/

7.    Dutch Association Geothermal Operators. Geraadpleegd op https://www.dago.nu/

8.    Duurzaam Verwarmd. Geraadpleegd op https://www.duurzaamverwarmd.nl/

9.    Eneco (2019). Warmte-etiket 2019. Geraadpleegd op https://www.eneco.nl/warmte-etiket/

10.    Energeia (2019). ‘Succes Deense warmtebedrijven ligt vooral aan transparantie’
Geraadpleegd op 29 juli 2020 van https://energeia.nl/energeia-artikel/40081120/succes-deense-warmtebedrijven-ligt-vooral-aan-transparantie 

11.    Energie+ (2020, 23 januari). De vijf meest hardnekkige misverstanden over warmtenetten. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van https://www.energieplus.nl/de-vijf-meest-hardnekkige-misverstanden-over-warmtenetten

12.    Energie Samen Buurtwarmte. Geraadpleegd op https://buurtwarmte.energiesamen.nu/

13.    Ennatuurlijk (2019). Warmte-etiket 2019. Geraadpleegd op https://ennatuurlijk.nl/over-ennatuurlijk/duurzaamheid/warmte-etiket-ennatuurlijk

14.    Expertise Centrum Warmte. Geraadpleegd op https://expertisecentrumwarmte.nl/default.aspx

15.    Expertise Centrum Warmte (2020). Template businesscase warmtenetten. Geraadpleegd op 28 juli 2020 van https://expertisecentrumwarmte.nl/kennis/template+businesscase+warmtenetten/default.aspx

16.    Firan. Geraadpleegd op https://www.firan.nl/

17.    Gebruikersplatform Bodemenergie. Geraadpleegd op https://www.gebruikersplatformbodemenergie.nl/

18.    Geotherm Energy Systems. Geraadpleegd op https://geotherm.nl/

19.    HIER opgewekt. Geraadpleegd op https://www.hieropgewekt.nl/

20.    HIER opgewekt (2019, 18 december). In 12 stappen naar een lokale warmteoplossing. Geraadpleegd op 7 augustus 2020 van https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/in-12-stappen-naar-een-lokale-warmteoplossing

21.    HIER verwarmt. Geraadpleegd op https://www.hierverwarmt.nl/

22.    Hoewerktaardwarmte.nl. Geraadpleegd op https://hoewerktaardwarmte.nl/

23.    HVC Groep (2019). Warmte-etiket 2019. Geraadpleegd op https://www.hvcgroep.nl/over-afval-energie/energie-van-hvc/warmte-etiket

24.    Joosten, T. (2018, 9 november). De zin en onzin van warmtenetten. Geraadpleegd op 27 juli 2020 van https://www.ftm.nl/artikelen/analyse-warmtenetten?share=RGqiBMUFputcOL5k8hUNw3XVb6VCTkoK1sJZHhEiGwgLH%2BqAy5%2F28nSvn%2FLtDg%3D%3D

25.    Milieu Centraal. Geraadpleegd op https://www.milieucentraal.nl/

26.    Netwerk Aquathermie. Geraadpleegd op https://aquathermie.nl/default.aspx

27.    Planbureau voor de Leefomgeving. Geraadpleegd op https://www.pbl.nl/

28.    Programma Aardgasvrije Wijken. Geraadpleegd op https://www.aardgasvrijewijken.nl/default.aspx

29.    Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Geraadpleegd op https://www.rvo.nl/

30.    Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2016). Factsheet: WKO en warmtepompen. Geraadpleegd op 30 juli 2020 van https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/07/RVO.nl%20-%20Factsheet%20WKO%20en%20warmtepompen.pdf

31.    Rijkswaterstaat Bodem+. Geraadpleegd op https://www.bodemplus.nl/

32.    Stadsverwarming Purmerend (2019). Warmte-etiket 2019. Geraadpleegd op https://www.stadsverwarmingpurmerend.nl/over-warmte/

33.    Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem. Geraadpleegd op https://skbodem.nl/

34.    Stichting Platform Geothermie. Geraadpleegd op https://geothermie.nl/index.php/nl/

35.    Stichting Warmtenetwerk. Geraadpleegd op https://warmtenetwerk.nl/

36.    TKI Urban Energy. Geraadpleegd op https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy

37.    Vattenfall (2019). Warmte-etiket 2019. Geraadpleegd op https://www.vattenfall.nl/producten/stadsverwarming/warmte-etiket-2019/

38.    Warmtebesluit. Geraadpleegd op https://wetten.overheid.nl/BWBR0033940/2020-01-01

39.    Warmteregeling. Geraadpleegd op https://wetten.overheid.nl/BWBR0033862/2020-01-01

40.    Warmtewet. Geraadpleegd op https://wetten.overheid.nl/BWBR0033729/2020-01-01

41.    WKO-bodemenergietool. Geraadpleegd op https://wkotool.nl/

42.    Van Harlingen Grondwater Management. Geraadpleegd op https://vhgm.nl/

43.    Het Zaanse Warmtenet. Geraadpleegd op https://warmtenet.zaanstad.nl/

Beeldmateriaal

1.    Pagina 1 (cover): Shutterstock
2.    Pagina 3: Shutterstock.
3.    Pagina 10: Shutterstock
4.    Pagina 22: Heijmans N.V.
5.    Pagina 28: TNO
6.    Pagina 32: DEVO
7.    Pagina 52: HVC
8.    Pagina 58: Shutterstock
9.    Pagina 62: Heijmans N.V.
10.  Pagina 70: Shutterstock